Anuario de Estudios Medievales, Vol 35, No 2 (2005)

La comunitat de preveres de Reus i el seu encaix dins lafiscalitat municipal


https://doi.org/10.3989/aem.2005.v35.i2.157

Jordi Morelló Baget
Universidad de las Islas Baleares, España

Resumen


En aquest article es revisa la situació de la comunitat de religiosos seculars instituïda a Reus des del moment de la seva creació, l´any 1326. En primer Hoc, s'estudien els diferents tipus de renda percebuts per la dita comunitat, tant les procedents de determinats drets parroquials com les dels beneficis adjudicats a cada religiós i els censals cobrats del municipi, a compte d'aniversaris o misses de difunts. Amb tot, el principal tema tractat es refereix a les obligacions fiscals d'aquesta comunitat envers el municipi, la qual cosa implica fer un seguiment cronològic al procés de definició del règim fiscal d’aquesta col lectiu a partir d'agunes concòrdies i/o sentencies judicials emeses durant el segle XIV. Sanalitza, així mateix, la situació patrimonial dels religiosos locals, prenent com a punt de partida els bens que consten en alguns registres fiscals. Finalment, s'analitza el grau d'implicació dels clergues en l'administració municipal, especialment, pel que fa referència ais arrendaments de determinats impostos. L'article es completa amb un Apèndix on s´inclouen unes interessants "ordinacions" del segle XV que mostren el funcionament intern de la dita comunitat.

Palabras clave


Clergat secular; Rendes eclesiàstiques; Fiscalitat i administració municipal

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2005 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista aem@imf.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es