Anuario de Estudios Medievales, Vol 32, No 2 (2002)

L'ascens social a la Barcelona del segle XIV vist a través deis promotors de capelles de la Seu i de les grans esglésies parroquials


https://doi.org/10.3989/aem.2002.v32.i2.250

Cristina Borau i Morell
Doctora en Historia de l'Art, per la Universitat de Barcelona, España

Resumen


El tema d'aquest article es el mecenatge o promoció de capelles a les esglésies gòtiques corn a instrument de consolidació del prestigi social. Al llarg del segle XIV es van renovar la catedral i les tres grans esglésies parroquials de Barcelona: Sta. Maria del Mar, Sta. Maria del Pi i Sant Just. Les autoritats eclesiàstiques van preveure, des del principi, que la transformació d'aquells temples romànics en els gòtics de l'actualitat seria lenta i molt cara. Per això van decidir concedir les noves capelles que s'anaven construint a persones adinerades, a canvi que paguessin un generós donatiu. Els promotors d'aquelles capelles eren, majoritàriament, mercaders i oficials reials, els sectors socials que mes van prosperar en aquell context. Bona part d'aquells promotors pertanyia a famílies que ja havien iniciat l'escalada estamental anteriorment, però nosaltres ens hem centrat en els que van protagonitzar nous ascensos socials. El seguiment de la seva trajectòria s'ha realitzat a través de la documentació notarial.

Palabras clave


Segle XIV; Barcelona; Mecenatge; Catedral; Parròquia; Capelles; Mercaders; Oficials reials

Texto completo:


PDF


Copyright (c) 2002 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Licencia de Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.


Contacte con la revista aem@imf.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es