(1)
Simó, M. Traducció I Reescriptura De La Cansó Occitana Al Roman De La Rose De Jean Renart. Anu. estud. mediev. 2015, 45, 79-107.