Morelló i Baget, J. (1992). Aproximació a les fonts fiscals de la Catalunya baixmedieval: llibres d’estimes, valies i manifests. Anuario De Estudios Medievales, 22(1), 425–441. https://doi.org/10.3989/aem.1992.v22.1076