Sales i Favà, L., & Vela Aulesa, C. (2022). Llogar els ciris i revendre el refús. El consum de cera per a usos litúrgics a la Barcelona baixmedieval. Anuario De Estudios Medievales, 52(1), 209–234. https://doi.org/10.3989/aem.2022.52.1.08