Morello i Baget, J. (1999). "De contributionibus fiscalibus": els conflictes entre el municipi de Valls i la comunitat de preveres durant el segle XIV. Anuario De Estudios Medievales, 29(1), 689–729. https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.543