Ortí Cost, P. (1999). Una primera aproximació als fogatges catalans de la dècada de 1360. Anuario De Estudios Medievales, 29(1), 747–773. https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.545