Morelló i Baget, J. (1992) «Aproximació a les fonts fiscals de la Catalunya baixmedieval: llibres d’estimes, valies i manifests», Anuario de Estudios Medievales, 22(1), pp. 425–441. doi: 10.3989/aem.1992.v22.1076.