Furió, A. (2022) «Mobles e semovents. Animals, estris agrícoles i reutilització al camp valencià tardomedieval», Anuario de Estudios Medievales, 52(1), pp. 99–147. doi: 10.3989/aem.2022.52.1.05.