En estil de fictes paraules que tenen sentits no fictes: anàlisi de locucions i col·locacions en Joan Roís de Corella en el context del llenguatge literari de la Corona d’Aragó en el segle XV

Autores/as

  • Vicent Martines ISIC-IVITRA, Universitat d’Alacant

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2015.45.1.05

Palabras clave:

Joan Roís de Corella, literatura catalana medieval i del Renaixement, lingüística de corpus, col·locacions, fraseologia, humanitats digitals, diacronia lingüística

Resumen


[ct] Aquest article presenta una mostra dels resultats de l’anàlisi detallada de locucions, col·locacions i altres elements fraseològics i d’ordre de mots significatius quant a la caracterització del cabal de llenguatge literari de Joan Roís de Corella. Aquesta anàlisi es fa amb metodologia interdisciplinar de base de lingüistica de corpus i de diacronia lingüistica, i amb el concurs de les tecnologies de la informació i la comunicació (humanitats digitals), que s’apliquen a l’anàlisi de l’aportació lèxica i estilística d’un autor clau com és Roís de Corella a fide calibrar el grau de sintonia i, alhora, d’especificitat del seu llenguatge literari; en quin grau coincideix el seu llenguatge literari amb el d’altres grans clàssics culturals de la Corona d’Aragó, i en què basa, alhora, Roís de Corella la clau de la seua mestria estilística.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de B. (1930-1962), Diccionari català-valencià- balear (DCVB), Palma de Mallorca, Moll - Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. Edició electrònica: http://dcvb.iecat.net/ [consulta: 30/07/2014].

Antolí, Jordi (2012), Selected bibliography on Joan Roís de Corella, en Cortijo Ocaña, Antonio; Martines, Vicent (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella. The Relevance of a Fifteenth-Century classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Barbara, University of California at Santa Barbara - Publications of eHumanista, pp. 20-35.

Archer, Robert (trad.) (2006), Ausiàs March: verse translation of thirty poems, Londres, Tamesis Books.

Badia, Lola; Faggin, Giorgio (trads.) (2004), Il sogno, Alessandria, Edizioni dell’Orso.

Badia, Lola; Torró, Jaume (eds.) (2011), Curial e Gu.elfa, Barcelona, Quaderns Crema.

Barberà, Jean-Marie (trad.) (2007), Curial e Guelfe, Tolosa de Llenguadoc, Anacharsis.

Barnett, David (2011), The book of Fortune and Prudence, Londres, Tamesis Books.

Beltran, Rafael (2006), Joanot Martorell, “Tirant lo Blanc”, Madrid, Síntesis. Biblioteca Digital Multilingu.e de la Mediterrània. http://www.ivitra.ua.es/new_autors.php [consulta: 30/07/2014].

Butinyà, Júlia (ed.) (2007), Lo Somni / El Sueño, Madrid, Atenea.

Calvo, Cesáreo (2014), Estudi contrastiu del lèxic de la traducció italiana del Tirant lo Blanc (1538), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Calvo, Cesáreo; Giordano, Anna (trads.) (2014), Curial e Güelfa, Roma, Aracne.

Carbonell, Jordi (2014), Els elements plàstics i decoratius en l’obra de Joan Roís de Corella, en Ferrando, Antoni (ed.), L’obra de Joan Roís de Corella / The work of Joan Roís de Corella, Santa Barbara, University of California - Publications of eHumanista, pp. 79-90.

Cátedra, Pedro M. (2002), Enrique de Villena, en Alvar, Carlos; Lucía Megías, José Manuel (eds.), Diccionario filológico de literatura medieval española. Textos y transmisión, Madrid, Castalia.

Cátedra, Pedro M. (ed.) (1994-2001), Enrique de Villena. Obras completas, Madrid, Turner, pp. 371-379.

Chiner, Jaume (1993), El viure novel·lesc. Biografia de Joanot Martorell, amb un fragment manuscrit del Tirant lo Blanch, Alcoi, Marfil.

Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA) http://beta.cica.cat/index.php [consulta: 29/07/2014].

Cifuentes, José-Luis; Rodríguez-Rosique, Susana (eds.) (2011), Spanish word formation and lexical creation, Amsterdam - Philadelphia, John Benjamins. http://dx.doi.org/10.1075/ivitra.1

Conca, Maria; Guia, Josep (2014), La fraseologia. Principis, mètode i aplicacions, Alzira, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Bromera.

Corpas Pastor, Gloria (ed.) (2000), Las lenguas de Europa: estudios de fraseología y traducción, Granada, Comares.

Cortijo, Antonio; Martines, Vicent (trads.) (2013), The book of Fortune and Prudence, Amsterdam - Philadelphia, John Benjamins.

Cortijo, Antonio; Lagresa, Elisabeth (eds.) (2013), The Dream of Bernat Metge / Del Somni d’en Bernat Metge, Amsterdam - Philadelphia, John Benjamins.

Cortijo, Antonio; Martines, Vicent (eds.) (2012), Multilingual Joan Roís de Corella. The relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon / Joan Roís de Corella Multilingu.e. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV, Santa Barbara, University of California - Publications of eHumanista.

Cortijo, Antonio; Martines, Vicent (eds.) (2013), Armes i lletres en el segle XV en la Corona d’Aragó: els casos dels cavallers Ausiàs March, Joanot Martorell i Bernat Sorell, “eHumanista/IVITRA” 4, pp. 149-221.

Cortijo, Antonio; Martos, Josep-Lluís (eds.) [en premsa], Story of Leander and Hero, by Joan Roís de Corella. A key of the Renaissance. A Multilingual edition of a classic from the Crown of Aragon, Amsterdam - Philadelphia, John Benjamins.

Coromines, Joan (1995), Diccionari etimolò gic i complementari de la llengua catalana, Barcelona, Curial Edicions Catalanes - La Caixa.

Costa, Marie-Noëlle (trad.) (2004), Spill / Miroir, Montpeller, Éditions de la Tour Gile.

Costa, Ricardo da (trad.) (2011), Curial e Güelfa, Santa Barbara, University of California - Publications of eHumanista.

Dobrovl’skij, Dimitrij (1990 [1992]), Phraseological Treasures in the Process of Translation, en Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara; Thelen, Marcel (eds.), Translation and Meaning, 2: Proceedings of the Lodz Session of the 1990 Maastricht-Lodz Duo Colloquium on Translation and Meaning, Maastricht, Euroterm, pp. 35-42.

Espadaler, Anton M. (2011), Notes sobre els dos orients del Tirant lo Blanch, en Bellveser, Ricardo (ed.), La novel·la de Joanot Martorell i l’Europa del segle XV, vol. II, València, Institució Alfons el Magnànim, pp. 673-692.

Ferrando, Antoni (ed.) (2007), Curial e Güelfa, Toulouse, Anacharchis.

Ferrando, Antoni (2011), Curial i Tirant, cara a cara, en Bellveser, Ricardo (ed.), La novel·la de Joanot Martorell i l’Europa del segle XV, vol. II, València, Institució Alfons el Magnànim, pp. 415-450.

Ferrando, Antoni (ed.) (2012), Estudis lingu..stics i culturals sobre Curial e

Güelfa. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana / Linguistic and Cultural Studies on Curial e Güelfa, a 15th Century Anonymous Chivalric Romance in Catalan, 2 vols., Amsterdam - Philadelphia, John Benjamins.

Ferrando, Antoni (ed.) (2013a), Les relacions literàries de Joan Roís de Corella, “Afers” 76, pp. 635-660.

Ferrando, Antoni (2013b), Joan Roís de Corella: context, obra i transmissió. Noves aportacions, “Afers” 76, pp. I-IV.

Ferrando, Antoni (2014), L’obra de Joan Roís de Corella / The work of Joan Roís de Corella, Santa Barbara, University of California - Publications of eHumanista.

Firth, John R. (1957), Modes of Meaning, en Papers in Lingu..stics 1934-1951, Londres, Oxford University Press, pp. 190-215.

Furió, Antoni (2013), “Car la retòrica més se pertany a notaris que a cavallers”. Escriptura, orgull de classe i autoria del Tirant, “eHumanista/ IVITRA” 4, pp. 150-164.

Fuster Ortuño, M. Àngels (2010), L’aplicació de les noves tecnologies a l’edició i traducció de textos: Curial e Gu.elfa, en De Benedetto, Nancy; Ravasini, Ines (eds.), Da Papa Borgia a Borgia Papa. Letteratura, lingua e traduzione a Valencia, Lecce, Pensa MultiMedia Editrice, pp. 245-264.

Garcia Oliver, Ferran (2013), Joanot i Ausias, “eHumanista/IVITRA” 4, pp. 201-221.

Ginebra, Jordi (2005), Fraseologia, lingu..stica de corpus i ensenyament de la gramàtica, “Articles” 36, pp. 12-19.

Guàrdia, J.M. (trad.) (1889), Le Songe de Bernat Metge, auteur catalan du XIVe siècle, París, Alphones Lemerre.

Hauf, Albert (1983), El lèxic d’Ausiàs March. Primer assaig de valoració i llista provisional de mots i frequ..ncies, en Miscel·lània Pere Bohigas, vol. III, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 121-144.

Le Fur, Dominique (2007), Dictionnaire des combinaisons de mots, París, Le Robert.

Martines, Josep (2009), L’expressió de l’abstracció i l’estudi de les traduccions. Les poesies d’Ausiàs Marc i la traducció espanyola de Baltasar de Romaní, “Estudis Romànics” 31, pp. 105-139.

Martines, Josep (ed.) (2012), Aspectes de diacronia de la llengua catalana (en el context romànic), “eHumanista/IVITRA” 2.

Martines, Josep (ed.) (2013), Sintaxi de l’Edat Moderna, “Caplletra. Revista Internacional de Filologia” 54.

Martines, Josep; Pérez-Saldanya, Manel (eds.) (2012), Sintaxi històrica, “Caplletra. Revista Internacional de Filologia” 38.

Martines, Vicent (1997), El Tirant poliglota. Anàlisi del Tirant lo Blanch a partir de les seues traduccions al espanyol, italià i francés dels segles XVI-XVIII, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat - Curial Edicions Catalanes.

Martines, Vicent (1999), “Sin adobo se podrán bien servir”. Traducción y filología: traducción al español de la lírica de Joan Roís de Corella, “Revista de Filología Románica” 16, pp. 213-264.

Martines, Vicent (trad.) (2000), Joan Roís de Corella, Prosa Profana, Madrid, Gredos.

Martines, Vicent (2006a), Acaraments i contrastos literaris. Filologia i traducció per entendre Ausiàs March, “Il Confronto Letterario” 46, pp. 235-267.

Martines, Vicent (2006b), Materials per a l’anàlisi multilingüe i contrastiva de locucions, col·locacions i fraseologia. Un escandall quant a Ausiàs March i Tirant lo Blanch, “Caplletra. Revista Internacional de Filologia” 40, pp. 153-191.

Martines, Vicent (2007), Ut pictura poiesis: text i imatge, mimesi i realitat quant a Tirant lo Blanch, “Caplletra. Revista Internacional de Filologia” 43, pp. 213-242.

Martines, Vicent (ed.) (2009), Ausiàs March, poeta universal: 8 poemes d’Ausiàs March traduïts a 25 llengu.es / Ausiàs March: a Universal Poet. 8 Poems Translated into 25 Languages, València, Institució Alfons el Magnànim.

Martines, Vicent (ed.) (2011), Tirant lo Blanch poliglota. 1500-2011: cinccents anys de traduccions i estudis, Gandia, Ajuntament - IMAB.

Martines, Vicent (2013), Pintar amb paraules els amors de Leànder i Hero, “Afers” 76, pp. 230-247.

Martines, Vicent; Justiniano, Maria (eds.) (2009), Francesc Eiximenis, El gobierno de lo público en el Duodécimo del Cristiano, pròleg d’Albert Hauf, Madrid, Atenea,

Martines, Vicent; Sánchez, Elena (2014), L’ISIC-IVITRA i el metacorpus CIMTAC. Noves aportacions a la lingu..stica de corpus, “Estudis Romànics” 36, pp. 423-436.

Massanell, M.; Torruella, J. (2013), Denominacions del crepuscle en llengua catalana, “Caplletra. Revista Internacional de Filologia” 54, pp. 51-103.

Peirats Navarro, Anna Isabel (trad.) (2010), Jaume Roig, El espejo, Madrid, Atenea.

Pérez Saldanya, Manuel; Martines, Josep (eds.) (2009), Per una gramàtica del català antic, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Riquer, Martí de (ed.) (1974), Tirante el Blanco [Valladolid, Diego de Gumiel, 1511], Madrid, Espasa-Calpe, 1974.

Rodrigo Lizondo, Mateu (2012), Recensió d’Agustín Rubio Vela, Joanot Martorell y el condado de Dénia. Una clave en el Tirant, “Estudis Romànics” 34, pp. 632-637.

Rodrigo Lizondo, Mateu (2013), L’orgull del cavaller. L’ascensió del llinatge Sorell (València, segles XIV-XVII), “eHumanista/IVITRA” 4, pp. 165-200.

Rubio Vela, Agustín (2010), Joanot Martorell y el condado de Dénia. Una clave en el Tirant, València, l’autor.

Rubio Vela, Agustín (2013a), El condado de Dénia en tiempos del Tirant. A vueltas con la identidad de Joanot Martorell, “eHumanista” 23, pp. 557-604.

Rubio Vela, Agustín (2013b), El context històric de Joan Roís de Corella. Tríptic documental sobre el seu entorn, “Afers” 76, pp. 153-175.

Ruiz Gurillo, Leonor (1998), La fraseología del español coloquial, Barcelona, Ariel.

Sánchez López, Elena (2010), Lingüistica de corpus i clàssics literaris: el repte d’etiquetar la llengua antiga, en De Benedetto, Nancy; Ravasini, Ines (eds.), Da Papa Borgia a Borgia Papa. Letteratura, lingua e traduzione a Valencia, Lecce, Pensa MultiMedia Editrice, pp. 265-274.

Sánchez López, Elena (2013), Estudi de la llengua d’Ausiàs March a través de les col·locacions. Una aproximació semiautomàtica, Boston - Berlín, De Gruyter.

Sánchez López, Elena; Fuster Ortuño, Maria Àngels (2012), La fraseologia vista des d’una doble perspectiva: sincrònica i diacrònica; “eHumanista/ IVITRA” 2, pp. 185-201.

Sánchez López, Elena; Fuster Ortuño, Maria Àngels (2014), Estudi de les unitats fraseològiques de la tercera esfera des d’una perspectiva diacrònica, “Caplletra. Revista internacional de filologia” 56, pp. 243-267.

Sinclair, John (1991), Corpus, Concordance, Collocation, Oxford, Oxford University Press.

Soler, Abel (2012), Sobre el lloc on Joanot Martorell escrigué el Tirant lo Blanc (1460-1464): Barcelona, Dénia o València, “eHumanista” 22, pp. 598-622.

Soler, Abel (2014), El corsari Jaume de Vilaragut i la donzella Carmesina. El cavaller que inspirà el Tirant lo Blanc, València, Edicions Alfons el Magnànim.

Torró, Jaume (2011), Els darrers anys de Joanot Martorell o en defensa del Tirant, la novel·la cavalleresca i la cort, en Bellveser, Ricardo (ed.), La novel·la de Joanot Martorell i l’Europa del segle XV, València, Institució Alfons el Magnànim, vol. II, pp. 573-599.

Torró, Jaume (2012), Només hi ha un Joan Martorell documentat amb el nom de Joanot. (Resposta i correcció a Agustín Rubio Vela amb unes notes sobre Manuel de Rajadell), “Tirant” 15, pp. 19-32.

Vernier, Richard (trad.) (2002), The Dream of Bernat Metge, Burlington, Ashgate.

Wheeler, Max (trad.) (2011), Curial and Guelfa, Amsterdam - Philadelphia, John Benjamins. http://dx.doi.org/10.1075/ivitra.2

Wittlin, Curt (1991), Repertori d’expressions multinomials i de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Wittlin, Curt (1995), De la traducció literal a la creació literària: estudis filològics i literaris sobre textos catalans i valencians, València, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Wynne, Martin (ed.) (2005), Developing Linguistic Corpora: a Guide to Good Practice, Oxford, Oxbow Books.

Ysern, Josep-A. (ed.) (2010), Vicent Ferrer, Diez sermones, Madrid, Atenea.

Descargas

Publicado

2015-06-30

Cómo citar

Martines, V. (2015). En estil de fictes paraules que tenen sentits no fictes: anàlisi de locucions i col·locacions en Joan Roís de Corella en el context del llenguatge literari de la Corona d’Aragó en el segle XV. Anuario De Estudios Medievales, 45(1), 143–181. https://doi.org/10.3989/aem.2015.45.1.05

Número

Sección

Temas Monográficos