Sobre la reportació de la quaresma de 1413 i altres qüestions complementàries

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2019.49.1.08

Palabras clave:

Vicent Ferrer, reportatio, sermons de quaresma, predicació, expressions multinominals

Resumen


[ca] En la tradició dels estudis vicentins, hi ha hagut mancances importants que sols recentment, i en part, han començat a ser resoltes. La caracterització de la feina del reportador i la del redactor ulterior de la reportació d’un determinat sermó n’ha estat una. En aquest article, s’analitza la funció de cadascuna d’aquestes dues figures –reportador i redactor-revisor– en el sermonari que conté la predicació de Vicent Ferrer durant la quaresma de 1413 a València. A partir d‘unes reflexions teòriques, s’examina la formació del còdex que la conté, les intervencions alienes al predicador i alguns dels materials que hauria pogut utilitzar el redactor durant la feina posterior a la reportació estricta. Es conclou amb una hipòtesi sobre els trets del possible responsable o responsables de les pàgines quaresmals que llegim en l’actualitat.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

FONTS

Ferrer, Vicent, Quaresma de sant Vicent Ferrer predicada a València l’any 1413, ed. Josep Sanchis Sivera, Barcelona, Institució Patxot, 1927.

Ferrer, Vicent, Sant Vicent Ferrer. Sermons de Quaresma, ed. Manuel Sanchis Guarner, 2 vols, València, Albatros, 1973.

Ferrer, Vicent, San Vicente Ferrer, Colección de Sermones de Cuaresma y otros según el Manuscrito de Ayora, ed. Adolfo Robles Sierra, València, Ajuntament, 1995.

Ferrer, Vicent, Sermonario de San Vicente Ferrer del Real Colegio-Seminario del Corpus Christi de Valencia, ed. Francisco M. Gimeno Blay, María Luz Mandingorra, València, Ajuntament, 2002.

Ferrer, Vicent, San Vicente Ferrer, Sermonario de Perugia (Convento dei Domenicani, ms. 477), ed. Francisco M. Gimeno Blay, María Luz Mandingorra, València, Ajuntament, 2006.

Ferrer, Vicent, San Vicente Ferrer, Sermones de Quaresma en Suiza, 1404, ed. Francisco M. Gimeno Blay, María Luz Mandingorra, València, Ajuntament, 2009.

ESTUDIS

Bataillon, Louis-Jacques (1986), Les problèmes de l’édition des sermons et des ouvrages pour prédicateurs au XIIIe siècle, en Asztalos, Monika (ed.), The Editing of Theological and Philosophical Texts from the Middle Ages, Estocolm, Almqvist & Wiksell International, pp. 105-120.

Bériou, Nicole (2000), Les sermons latins après 1200, en Kienzle, Beverly Mayne (dir.), The Sermon, Brepols, Turnhout, pp. 363-447.

Buridant, Claude (1983), Translatio medievalis. Théorie et practique de la traduction médiévale, “Travaux de linguistique et litterature” 21, pp. 81-136.

Casanellas, Pere (2014), Medieval Catalan Translations of the Bible, en Terrado, Xavier; Sabaté, Flocel (eds.), Les veus del sagrat, Lleida, Pagès, pp. 15-34.

Cátedra, Pedro M. (ed.) (1990), Los sermones atribuidos a Pedro Marín. Van añadidas algunas noticias sobre la predicación castellana de San Vicente Ferrer, Salamanca, Universidad de Salamanca.

Cátedra, Pedro M. (1994), Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media, Salamanca, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo.

Chabás, Roque (1995), Estudio sobre los sermones valencianos de San Vicente Ferrer, en Roque Chabás, Opúsculos, introducció de Mateu Rodrigo Lizondo, València, Generalitat Valenciana - Consell Valencià de Cultura, pp. 223-329 [reproducció facsímil de les mateixes pàgines publicades a la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos dels anys 1902 i 1903].

Dall’Aglio, Stefano (2004), “Faithful to the Spoken Word”: Sermons from Orality to Writing in Early Modern Italy, “The Italianist” 34/3, pp. 463-477. https://doi.org/10.1179/0261434014Z.000000000103

Delcorno, Carlo (2009), “Quasi quidam cantus”. Studi sulla predicazione medievale, ed. Giovanni Baffetti, Giorgi Forni, Silvia Serventi, Oriana Visani, Florència, Olschki.

Fuster Perelló, Sebastian (trad.) (2007), Proceso de canonización de San Vicente Ferrer, València, Ajuntament de València.

Fuster, Joan (19752), L’oratòria de sant Vicent Ferrer, en Joan Fuster, Obres Completes, Barcelona, Edicions 62, vol. I, pp. 23-151.

Hamesse, Jaqueline (1986), “Reportatio” et transmission de textes, en Asztalos, Monika (ed.), The Editing of Theological and Philosophical Texts from the Middle Ages, Estocolm, Almqvist & Wiksell International, pp. 11-29.

Hamesse, Jaqueline (1989), La methode de travail des reportateurs, “Medioevo e Rinascimento” 3, pp. 51-67.

Hauf, Albert (2007), Alguns aspectes interessants de la predicació vicentina, en Callado, Estela (coord.), El fuego y la palabra. San Vicente Ferrer en el 550 aniversario de su canonización, València, Biblioteca Valenciana, pp. 145-160.

Kienzle, B.M. (2000), Introduction, in Kienzle, Beverly M. (ed.), The Sermon, Turnhout, Brepols, pp. 143-174.

Lazzerini, Lucia (1971), “Per latinos grossos...” Studio sui sermoni mescidati, “Studi di fi lologia italiana” 29, pp. 119-339.

Martínez Romero, Tomàs (2002), Aproximació als sermons de sant Vicent Ferrer, Paiporta, Denes.

Martínez Romero, Tomàs (2013) Ritme, rima i estructures paral·leles en la literatura i en la predicació de Vicent Ferrer, en Els escriptors valencians del segle XV, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, pp. 11-38.

Mateu y Llopis, Felipe (1955), Observaciones paleográfi cas sobre los manuscritos de los sermones de San Vicente Ferrer de la Biblioteca de la Catedral de Valencia, “Anales del Centro de Cultura Valenciana” 35, pp. 38-51.

Morenzoni, Franco (2004), La prédication de Vincent Ferrier à Montpellier en décembre 1408, “Archivum Fratrum Praedicatorum” 74, pp. 225-272.

Olmos Canalda, Elías (1928), Catálogo descriptivo de los Códices de la Catedral de Valencia, “Boletín de la Real Academia de la Historia” 92, pp. 218-333.

Perarnau, Josep (1974), Sermones de sant Vicent Ferrer en los manuscritos de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 477 y Avignon, Musée Calvet, 610, “Escritos del Vedat” 4, pp. 611-646.

Perarnau, Josep (1985), La compilació de sermons de sant Vicent Ferrer de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 477, “Arxiu de Textos Catalans Antics” 4, pp. 213-402.

Perarnau, Josep (1999a), Les primeres ‘reportationes’ de sermons de St. Vicent Ferrer: les de Friedrich von Amberg, Fribourg, Cordeliers, ms 62, “Arxiu de Textos Catalans Antics” 18, pp. 63-155

Perarnau, Josep (1999b), Algunes consideracions entorn dels tres primers passos dels sermons de sant Vicent Ferrer, “Arxiu de Textos Catalans Antics” 18, pp. 455-477.

Perarnau, Josep (1999c), Aportació a un inventari de sermons de sant Vicent Ferrer: temes bíblics, títols i divisions esquemàtiques, “Arxiu de Textos Catalans Antics” 18, pp. 479-811.

Puig i Tàrrech, Armand (2001), Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia, en El text: lectures i història, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat - Associació Bíblica de Catalunya, pp. 107-231.

Renedo, Xavier (2007), Del quadern al sermó, i del sermó al manuscrit. Unitat i diversitat en els sermons de sant Vicent Ferrer, en El fuego y la palabra. San Vicente Ferrer en el 550 aniversario de su canonización, València, Biblioteca Valenciana, pp. 89-110.

Rubio Vela, Agustín (2017), Joan Aguilar, escrivà de la Sala de la ciudad de Valencia (1423-1425). Voluntad de estilo en las misivas municipales, València, Gráfi cas Papallona.

Sánchez Sánchez, Manuel A. (2000), Vernacular Preaching in Spanish, Portuguese and Catalan, en Kienzle, Beverly M. (ed.), The Sermon, Turnhout, Brepols, pp. 759-858.

Sanchis Sivera, Josep (1929), Un códice de sermones de san Vicente Ferrer en Aviñón, “Anales del Centro de Cultura Valenciana” 2, pp. 35-53.

Schib, Gret (1976), Els sermons de sant Vicent Ferrer, en Tate, Robert B.; Yates, Alan (coords.), Actes del Tercer Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Oxford, The Dolphin Book, pp. 325-336.

Schib, Gret (1977), Vocabulari de sant Vicent Ferrer, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana.

Wittlin, Curt (1991), Repertori d’expressions multinominals i de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Descargas

Publicado

2019-06-30

Cómo citar

Martínez Romero, T. (2019). Sobre la reportació de la quaresma de 1413 i altres qüestions complementàries. Anuario De Estudios Medievales, 49(1), 215–241. https://doi.org/10.3989/aem.2019.49.1.08

Número

Sección

Temas Monográficos