Tradició catalana medieval del De duodecim diebus ueneris atribuït a Climent de Roma. Contribució a l’estudi de les traduccions “quotidianes” d’obres religioses breus

Autores/as

  • Tomàs Martínez Romero Universitat Jaume I, IEC

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2011.v41.i1.348

Palabras clave:

De duodecim diebus ueneris, Climent de Roma, traduccions medievals, traduccions quotidianes, dejunis

Resumen


[ca] Des dels primers segles del cristianisme, s’assignà a Climent de Roma (s. I) el De duodecim diebus ueneris, un text menor on es prescriuen els dotze divendres de l’any en què hom ha de dejunar. A més de la coneguda existència de les versions italiana i anglesa, hi ha constància de la difusió medieval de l’obreta en català. En aquest estudi se n’inventarien set testimonis (un dels quals perdut), que reporten sufi cients diferències textuals i de contingut per considerar- los independents. Es tracta, per tant, d’un exemple clar de les denominades traduccions “quotidianes” o d’ús, en aquest cas d’un text religiós breu.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Alcina, Juan F., Un fragment de la "Visio Philiberti" i la tradició hispana del "Diálogo del alma y el cuerpo", "Estudi General" 11 (1991), pp. 91-99.

Aguiló, Marià, Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1923.

Amati, Girolamo, Ubbìe: ciancioni e ciarpe del secolo XIV, Bologna, G.Romagnoli, 1866 ("Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XVII", n.72).

Auvray, Lucien, Notice sur le manuscrit 1090 des nouvelles acquisitions du fonds latin de la Bibliothèque Nationale, "Bibliothèque de l'École des Chartes" 75/1 (1914), pp.328-344. http://dx.doi.org/10.3406/bec.1914.448527

Avenoza, Gemma, Poemes catalanooccitans del s.XIV en un manuscrit florentí. Edició i estudi de Na Dolsa..., primer del recull en Beltrán, V.; Simó, M.; Roig, E. (edit.), Trobadors a la península Ibèrica, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006, p. 73-90.

Ayán, Juan José, Introducción en Clemente de Roma. Carta a los Corintios, Madrid, Ciudad Nueva, 1994.

Baucells, Josep, Visitas pastorales: siglos XIV y XV, "Memoria Ecclesiae" 15 (1999), pp.165-294.

Bohigas, Pere, El impresor de la M42, 89 mm, " Gutenberg Jahrbuch" 36 (1961), pp.55-59

Bohigas, Pere, Incunables catalanes atribuibles a Henry Mayer, "Gutenberg Jahrbuch" 40 (1965), pp. 96-98.

Bohigas, Pere, Petita contribució a l’inventari d’obres catalanes de pietat popular anteriors al segle XIX, in Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, Curial- Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985, pp. 262-272.

Bohigas, Pere; Soberanas, Amadeu J.; Exposició Commemorativa del V Centenari de la Impremta. El llibre incunable als Països Catalans, Barcelona, Diputació Provincial, 1976.

Bolte, J., Nachtrag a Karl Reiterer, Die zwölf goldenen Freitage, "Zeitschrift des Vereins für Volkskunde" 15 (1905), p. 98-99.

Borobio, Dionisio, La penitencia en la iglesia hispánica del siglo IV al VII, Bilbao, Desclèe de Brouwer, 1978.

Brunel, Clovis, Notice et extrait du manuscrit 1095 de la Bibliothèque de Marseille, "Bibliothèque de l'École des Chartes" 95 (1934), pp. 5-30. http://dx.doi.org/10.3406/bec.1934.449052

Casas Homs, Josep, Las gracias de la Misa. Creencias populares del siglo XV, "Analecta Sacra Tarraconensia" 28 (1955), pp. 71-78.

Cerdà, Jordi, Les misses de sant Amador: purgatori i cultura popular, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006.

Duran, Eulàlia, (dir.), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), I: Arxiu Històric i Biblioteca de Catalunya, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1998.

Geerard, Maurice; Noret, Jacques, Clavis Patrum Graecorum. Supplementum, Turnhout, Brepols, 1998.

Gras, Maria Mercè; Borrell, Agustí (ed.), Francesc del Santíssim Sagrament, Instrucció breu i útil per los cuiners principiants segons lo estil dels carmelites descalços, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004.

Grimm, Veronika E., From feasting to fasting, the evolution of a sin: Attitudes to food in Late Antiquity, Londres, Routledge, 1996.

Guillaume, Alexandre, Prière, jeûne et charité, des perspectives chrétiennes et une espérance pour notre temps, Paris, Editions SOS, 1985.

Hofmann, Johannes, Das profil des Klemens von Rom in den Gottesdienstlichen texten des Christlichen ostens, en Lusier, Philippe (ed.), Studi su Clemente Romano. Atti degli Incontri di Roma, 29 marzo e 22 novembre 2001, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2003, p.107-126.

Jasper, Detlev, 'Inveni in canonibus apostolorum...' Zu einer mittelalterlichen Fälschung auf Papst Clemens I, in Mordek, H. (ed.), Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter. Festschrift für Horst Fuhrmann zum 65. Geburtstag, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1991, pp. 201-213.

Lenihan, Maurice, Prayer found in the tomb of our Saviour, "Notes and Queries” 4/2 (1868), p.330.

Lieutaud, Victor, Estudi literari d'un manuscrit català conservat en la Biblioteca de Marsella, "Lo Gay Saber" 2 (1879), pp. 17-20, 49-53, 153-156, 165-167; 3 (1880), pp. 127-129, 147-149 .

Llompart, Gabriel, Aspectos populares del purgatorio medieval, "Revista de dialectología y tradiciones populares" 26 (1970), pp. 253-274.

March, Josep Mª, Còdexs catalans i altres llibres manuscrits d’especial interès de la Biblioteca Capitular de Saragossa, "Butlletí de la Biblioteca de Catalunya" 6 (1920-1922), pp. 357-365.

Marquès, J.M., Concilis provincials tarraconenses, Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1994.

Massó Torrents, Jaume, Les obres de fra Francesch Eximeniç (1340?-1409?), "Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans" 3(1909-1910), pp. 588-692.

Massó Torrents, Jaume, Repertori de l'antiga literatura catalana. La poesia, vol.I, Barcelona, Alpha, 1932.

Mercati, Giovanni, Note di letteratura biblica e cristiana antica, Roma, Tipografia Vaticana, 1901.

Miret i Sans, Joaquim (coord.), Sermonari català de Marsella, " Butlletí de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona " 6 (1911-12), pp. 57-59; 142-150; 276-277.

Moliné i Brasés, E., Textes vulgars catalans del segle XV, "Revue Hispanique" 28 (1913), pp. 396-441.

Monjas Manso, Lluís, La reforma eclesiàstica i religiosa de la província eclesiàstica tarraconense al llarg de la baixa edat mitjana a través dels qüestionaris de visita pastoral, Barcelona, Fundació Noguera, 2008.

Ramello, Laura, Una raccolta di ricette in antica lingua catalana (codice platino 1052 della Biblioteca Nazionale di Firenze), "Quaderni di Filologia Romanza" 11 (1994), p. 99-136.

Santoyo, Julio César, Traducciones cotidianas en la Edad Media: una parcela olvidada, en Historia de la traducción: quince apuntes, León, Universidad de León, 1999.

Scarnera, Adele, Il digiuno cristiano dalle origini al IV secolo. Contributo per una rivalutazione teologica, Roma, Edizioni liturgiche, 1990.

Soriano, Lourdes- Gloria Sabaté, Literatura pietosa i edificant a la Corona d’Aragó. Aportació de textos inèdits i nous manuscrits per al seu estudi (segles XIV i XV) (1), "Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval" 16 (2002), p. 305-339.

Stanley Jones, F., Clement of Rome and the Pseudo-Clementines: History and/or Fiction, en Philippe Luisier, S. (ed.), Studi su Clemente Romano. Atti degli Incontri di Roma, 29 marzo e 22 novembre 2001, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2003, pp.139-161.

Wittlin, Curt, Les tres fonts llatines de les 'Qüestions sobre els novíssims' atribuïdes, en l'edició de Tolosa del 1486, a Francesc Eiximenis, en Miscel·lània Joan Bastardas, vol. II, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1989, pp.149-165.

Descargas

Publicado

2011-06-30

Cómo citar

Martínez Romero, T. (2011). Tradició catalana medieval del De duodecim diebus ueneris atribuït a Climent de Roma. Contribució a l’estudi de les traduccions “quotidianes” d’obres religioses breus. Anuario De Estudios Medievales, 41(1), 291–309. https://doi.org/10.3989/aem.2011.v41.i1.348

Número

Sección

Estudios Misceláneos