Mobles e semovents. Animals, estris agrícoles i reutilització al camp valencià tardomedieval

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2022.52.1.05

Palabras clave:

animals de treball, eines agrícoles, cavalls, bous, arada, almonedes, mercat de segona mà

Resumen


En l’article s’estudia la dotació d’animals i d’utillatge agrícola entre els propietaris de terres i particularment els pagesos al País Valencià en la baixa edat mitjana, així com la renovació i reaprofitament dels primers al llarg de la seva vida útil i el reciclatge dels segons. L’estudi es basa en documentació judicial i notarial, fonamentalment en vendes ordenades per la cort i en inventaris post mortem i almonedes. En el cas de les bèsties de treball, s’analitzen els tipus d’animals, els preus, les característiques físiques, la salut i altres elements que intervenen en el preu, la vida útil i la freqüència amb què eren renovats en les explotacions agràries. Quant a l’utillatge, s’examina l’àmplia diversitat d’eines agrícoles, des de l’arada a l’aixada i la corbella, els seus materials de construcció, els seus preus, la seva circulació en el mercat de segona mà i el seu reciclatge i reutilització.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Almenar, Luis (2017), Los inventarios post mortem de la Valencia medieval. Una fuente para el estudio del consumo doméstico y los niveles de vida, "Anuario de Estudios Medievales" 47, pp. 533-566. https://doi.org/10.3989/aem.2017.47.2.02

Aparici Martí, Joaquim (2008-2010), Bienes muebles de mudéjares castellonenses. Siglo XV, "Sharq al-Andalus" 19, pp. 69-90. https://doi.org/10.14198/ShAnd.2008-2010.19.03

Aparici Martí, Joaquim (ed.) (2021), Els llibres de Consells de la vila de Vilareal. I (1377-1394), València, PUV.

Aparisi Romero, Frederic (2015), Del camp a la ciutat. Les elits rurals valencianes a la Baixa Edat Mitjana, València, Universitat de València (tesi doctoral).

Bañó, Ricard (2013), Un notal alcoià dels anys 1296-1303, Barcelona, Fundació Noguera.

Barceló, Maria; Cassanyes, Albert (2017), L'inventari dels béns de Gabriel Cerdà: aspectes de la vida quotidiana en una possessió de Santa Margalida (1491), "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana" 73, pp. 243-263.

Barceló, Maria; Coll, M. Carme (2015), Inventari de l'alqueria de Jaume Masroig (1491), "Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana" 71, pp. 261-271.

Bois, Guy (1976), Crise du féodalisme. Économie rurale et démographie en Normandie orientale du début du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle, París, FNSP.

Davis, James (2010), Marketing Second-hand Goods in Late Medieval England, "Journal of Historical Research in Marketing" 2/3, pp. 270-286. https://doi.org/10.1108/17557501011067815

Deceulaer, Harald (2008), Second-hand Dealers in the Early Modern Low Countries: Institutions, Markets and Practices, en Fontaine, Laurence (ed.), Alternative Exchanges: Second-hand Circulations from the Sixteenth Century to the Present, Nova York, Berghan Books, pp. 13-42.

Dericke, Pierre-Henri (1970), Ressenya del llibre de Marc Guillaume, Les marchés d'occasion et la dépréciation du capital, París, PUF, 1968, "Revue Économique" 21/2, pp. 324-326. https://doi.org/10.2307/3500520

Diéguez, M. Àngels; Ferragut, Concha (eds.) (2011), Llibre de la Cort del Justícia d'Alcoi (1263-1265), València, PUV.

Eiroa, Jorge (2006), Los inventarios bajomedievales como fuente para el estudio del mobiliario doméstico: una aproximación a los límites del registro arqueológico, en Actas del II Simposio de Jóvenes Medievalistas, Múrcia, Universidad de Murcia, pp. 23-36.

Ferragud, Carmel (2003), El naixement d'una vila rural valenciana: Cocentaina, 1245-1304, València, PUV.

Ferragud, Carmel (2006), La salut i l'assistència mèdica dels camperols i dels seus animals al País Valencià durant la Baixa Edat Mitjana, en Bolòs, Jordi; Jarne, Antonieta; Vicedo, Enric (eds.), Condicions de vida al món rural. Cinquè congrés sobre Sistemes agraris, organització social i poder local, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, pp. 131-150.

Ferrand, Guilhem (2016), Le greffier, les jurés tauxeurs et les experts. L'inventaire après décès et sa mise en oeuvre à Dijon à la fin du Moyen Âge (1389-1588), en Feller, Laurent; Rodríguez, Ana (eds.), Expertise et valeur des choses au Moyen Âge. 2, Madrid, Casa de Velázquez, pp. 255-272.

Fögen, Thorsten (2016), All Creatures Great and Small. On the roles and functions of animals in Columella's De re rustica, "Hermes" 144, pp. 321-351.

Furió, Antoni (1998), Reproducción familiar y reproducción social: familia, herencia y mercado de la tierra en el País Valenciano en la Baja Edad Media, en García González, Francisco (ed.), Tierra y familia en la España meridional, siglos XIII-XIX, Múrcia, Universidad de Murcia, pp. 25-43.

Furió, Antoni (2004), L'utillatge i les tècniques, en Giralt, Emili (dir.), Història agrària dels Països Catalans, vol. II, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 335-360.

Furió, Antoni (2018), Alla ricerca del giusto prezzo. Stima del valore e determinazione dei prezzi della terra nella Spagna bassomedievale, en Barbot, Michela; Cattini, Marco; Di Tullio, Matteo (eds.), Stimare il valore dei beni. Una prospettiva europea (secoli XIV-XX), Udine, Forum Edizioni, pp. 41-66.

Furió, Antoni; Garcia-Oliver, Ferran (eds.) (2007), Llibre d'establiments i ordinacions de la ciutat de València, I (1296-1345), València, PUV.

García Marsilla, Juan Vicente (2013), Avec les vêtements des autres. Le marché du textile d'occasion dans la Valence médiévale, en Feller, Laurent; Rodríguez López, Ana (eds.), Objets sous contraintes. Circulation des richesses et valeur des choses, París, Éditions de la Sorbonne, pp. 123-146. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.26808

García Marsilla, Juan Vicente; Navarro Espinach, Germán; Vela, Carles (2015), Pledges and Auctions: the Second-Hand Market in the Late Medieval Crown of Aragon, en Il commercio al minuto. Domanda e offerta tra economia formale e informale, secc. XIII-XVIII, Florència, Firenze University Press, pp. 295-327.

Goulder, Jill Rosamund (2018), Modern development studies as a resource for understanding working animal use in later human prehistory: the example of 4th-3rd millennium BC Mesopotamia, Londres, University College of London - Institute of Archaeology (tesi doctoral).

Gregori, Rosa M.; García Marsilla, Juan V.; Pujades, Ramon J. (eds.) (2008), Llibre de la Cort del Justícia de València, 2 (1283-1287), València, PUV.

Guillaume, Marc (1968), Les marchés d'occasion et la dépréciation du capital, París, PUF.

Guinot, Enric; Diéguez, M. Àngels; Ferragud, Carmel (eds.) (2008), Llibre de la Cort del Justícia de València, 1 (1280-1282), València, PUV.

Juan Redal, Enric (1982), Dades per a l'estudi de la societat valenciana del segle XVI: els últims codicils testamentaris i l'inventari de béns d'en Jaume Garcia d'Aguilar, senyor d'Alaquàs, "Quaderns d'Investigació d'Alaquàs" 2, pp. 9-50.

Langdon, John (1982), The Economics of Horses and Oxen in Medieval England, "The Agricultural History Review" 30/1, pp. 31-40.

Lewis, Sian (2017), A Lifetime Together? Temporal Perspectives on Animal-Human Interactions, en Fögen, Thorsten; Thomas, Edmund (eds.), Interactions between Animals and Humans in Graeco-Roman Antiquity, Berlín, De Gruyter, pp. 19-37. https://doi.org/10.1515/9783110545623-002

Malanima, Paolo (1990), Il lusso dei contadini. Consumi e industrie nelle campagne toscane del Sei e Settecento, Bolonya, Il Mulino.

Marzal Rodríguez, Pascual (1998), El derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la Nueva Planta, València, PUV.

Mazzi, M. Serena; Raveggi, Sergio (1983), Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento, Florència, Olschki.

Moreno Claverías, Belén (ed.) (2018), Els inventaris post-mortem. Una font per a la història econòmica i social, Girona, Documenta Universitaria.

Mozas, Javier; Barquero, Carles; Algarra, Víctor M. (2019), Patraix: de poble a barri, València, Associació Veïnal Patraix.

Oschinsky, Dorothea (1971), Walter of Henley and other treatises on estate management and accounting, Oxford, Clarendon Press.

Pérez García, Pablo; Catalá Sanz, Jorge Antonio (2000), Epígonos del encubertismo. Proceso contra los agermanados de 1541, València, Biblioteca Valenciana.

Piccinni, Gabriella (1982), "Seminare, fruttare, raccogliere". Mezzadri e salariati sulle terre di Monte Olivetto Maggiore (1374-1430), Milà, Feltrinelli.

Pons Alós, Vicente (1987), Testamentos valencianos en los siglos XIII-XVI: testamentos, familia y mentalidades en Valencia a finales de la Edad Media, València, Universitat de València (tesi doctoral).

Piqueras Juan, Jaime (2014), La transmisión de los patrimonios y la libertad de testar en la sociedad medieval valenciana a través de la documentación notarial: 1381-1450, "Edad Media. Revista de historia" 15, pp. 295-318.

Santandreu i Soler, M. Dolors (2006), La vila de Berga a l'Edat Mitjana. La família dels Berga, Barcelona, Universitat de Barcelona (tesi doctoral). Silvestre, Aureli (ed.) (2008), Llibre de la Cort del Justícia de València, 3 (1287, 1288, 1298), València, PUV.

Stabel, Peter; Stobart, Jon; Van Damme, Ilja (eds.) (2006), Buyers and Sellers: retail circuits and practices in medieval and early modern Europe, Turnhout, Brepols.

Staples, Kate Kelsey (2015), The Significance of the Second-hand Trade in Europe, 1200-1600, "History Compass" 13/6, pp. 297-309. https://doi.org/10.1111/hic3.12240

Starkey, Paul (2011), Livestock for traction and transport: world trends, key issues and policy implications, Animal Production and Health Working Paper, FAO.

Taraçona, Pere Jeroni, Institucions dels furs y privilegis del regne de València, València, 1580.

Torró, Josep (ed.) (2009), Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina (1294-1295), València, PUV.

Valldecabres Rodrigo, Rafael (2007), Cincuenta documentos inéditos para una historia de Quart en época medieval, Quart, Ajuntament de Quart.

Vercher, Salvador, L'habitat i els interiors domèstics al món rural valencià de 1371 a 1500, treball inèdit.

Viciano, Pau (2006), El mercat d'animals de treball en una vila valenciana del segle XV, "Recerques: Història, economia i cultura" 52-53, pp. 141-159.

Viciano, Pau (2012), Els peus que calciguen la terra. Els llauradors del País Valencià a la fi de l'edat mitjana, València, PUV.

Vinyoles Vidal, Teresa M. (2001), La qualitat de vida en un mas del Vallès al segle XV. Estudi d'un inventari del mas Canals de Rubí (Can Rosés), en Ferrer, Maria Teresa; Mutgé, Josefina; Riu, Manuel (eds.), El mas català durant l'edat mitjana i la moderna (segles IX- XVIII). Aspectes arqueològics, històrics, geogràfics, arquitectònics i antropològics (Barcelona, 1999), Barcelona, CSIC, pp. 479-520.

Waran, Natalie (ed.) (2007), The Welfare of Horses, Dordrecht, Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-306-48215-1

Descargas

Publicado

2022-07-29

Cómo citar

Furió, A. (2022). Mobles e semovents. Animals, estris agrícoles i reutilització al camp valencià tardomedieval. Anuario De Estudios Medievales, 52(1), 99–147. https://doi.org/10.3989/aem.2022.52.1.05

Número

Sección

Temas Monográficos

Datos de los fondos

Ministerio de Ciencia e Innovación
Números de la subvención PGC2018-099275-BI00