Finançar la guerra: els compradors de deute públic a Catalunya entre 1462 i 1472

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2023.53.2.13

Palabras clave:

guerra civil catalana, deute públic, Consell de Barcelona, Diputació del General de Catalunya

Resumen


[ca] L’esclat de la guerra civil catalana l’any 1462 va comportar l’adopció de mesures de finançament extraordinàries per part de la Diputació del General de Catalunya i el Consell de Barcelona, les institucions que lideraven el bàndol enfrontat al rei Joan II. Una d’elles va ser l’emissió de deute públic −censals morts−, tasca a la qual es van abocar ambdós organismes ràpidament. L’objectiu d’aquest estudi és veure qui va adquirir aquestes rendes venudes en un període de màxima inestabilitat mitjançant dos treballs diferenciats. El primer, la classificació dels compradors en grups socioprofessionals i segments de població. El segon, la identificació dels principals censalistes de totes dues institucions. Així s’ofereix al lector una radiografia de tots aquells que van posar el seu capital a disposició de la lluita contra el rei. 

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Álvarez Nogal, Carlos (2009), Oferta y demanda de deuda pública en Castilla. Juros de alcabalas (1540-1740), Madrid, Banco de España.

Andrés Ucendo, José Ignacio; Limberger, Michael (2012), Taxation and Debt in the Early Modern City, Londres, Pickering & Chatto.

Armenteros Martínez, Ivan (2012), Cataluña en la era de las navegaciones. La participación catalana en la primera economía atlántica (c. 1470-1540), Barcelona - Lleida, Fundació Ernest Lluch - Milenio.

Banegas López, Ramón (2014), Per no poder haver bestiar de les parts hon lo solien haver per causa dels inimichs. L'abastament de carn a Barcelona durant la guerra civil catalana (1462-1472), a Benito i Monclús, Pere; Riera i Melis, Antoni (eds.), Guerra y carestía en la Europa medieval, Lleida, Milenio, pp. 206-219.

Batlle i Gallart, Carme (1973), La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, Barcelona, CSIC.

Batlle i Gallart, Carme (1986), La oligarquía de Barcelona a fines del siglo XV: el partido de Deztorrent, "Acta historica et archaeologica mediaevalia" 7, pp. 321-335.

Berenguer Galindo, Antonio (1998), Censal mort: historia de la deuda pública del concejo de Fraga (siglos XIV-XVIII), Osca, Ayuntamiento de Fraga.

Berthe, Maurice (1958), Les finances de la Generalitat de Catalogne (1382-1479), Tolosa, Université de Toulouse.

Bofarull y de Sartorio, Manuel de (1862), Colección de documentos inéditos del Archivo general de la Corona de Aragón, vol. XXII, Barcelona, Estab. litogr. y tip. de José Eusebio Monfort.

Boone, Marc; Davids, Karel; Janssens, Paul (eds.) (2003), Urban Public Debts. Urban Government and the Market for Annuities in Western Europe (14th-18th centuries), Turnhout, Brepols. https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.6.09070802050003050103080306 PMid:15100788

Bridgewater Mateu, Pol (2018), Los administradores seculares del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona en el siglo XV: un perfil social y político, a Villanueva Morte, Concepción; Conejo da Pena, Antoni; Villagrasa-Elías, Raúl (eds.), Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad, Saragossa, Institución "Fernando el Católico", pp. 117-126.

Comellas i Solé, Jordi (1997), L'abastament d'una ciutat en temps de guerra. El setge de Barcelona de 1472, "Acta historica et archaeologica mediaevalia" 18, pp. 451-471.

Derycke, Laurence (2003), The Public Annuity Market in Bruges at the End of the 15th Century, a Boone, Marc; Davids, Karel; Janssens, Paul (eds.), Urban Public Debts. Urban Government and the Market for Annuities in Western Europe (14th-18th Centuries), Turnhout, Brepols, pp. 165-181. https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.3.1947

Ferrer i Mallol, M.ª Teresa (1997), El comerç català a Andalusia a final del segle XV, "Acta historica et archaeologica mediaevalia" 18, pp. 301-334.

Ferrero Micó, Remedios (1987), La hacienda municipal de Valencia durante el reinado de Carlos V, València, Ajuntament de València.

Furió Diego, Antoni (2021), Crédito y mercados financieros en la Península Ibérica a finales de la Edad Media. Producción historiográfica y evoluciones recientes, "Mundo Agrario. Revista de estudios rurales" 22/49, pp. 1-29. https://doi.org/10.24215/15155994e158

Fynn-Paul, Jeff (2015), Occupation, Family, and Inheritance in Fourteenth- Century Barcelona: A Socio-Economic Profile of One of Europe's Earliest Investing Publics, "European History Quarterly" 45/3, pp. 417-445. https://doi.org/10.1177/0265691415585975

García de Santa María, Gonzalo, Vida de Juan II de Aragón. La guerra en Cataluña de 1461 a 1472, ed. i trad. de Joaquín Fernández Cacho, Saragossa, Institución "Fernando el Católico", 2020.

García Marsilla, Juan Vicente (2002), Vivir a crédito en la Valencia medieval. De los orígenes del sistema censal al endeudamiento del municipio, València, Universitat de València.

Garcia Sanz, Arcadi; Ferrer i Mallol, M.ª Teresa (1983), Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

Günzberg i Moll, Jordi (1994), Antoni Vinyes: notari, ambaixador i polític (Barcelona-Nàpols): 1428-1488, a Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català, Barcelona, Fundació Noguera, pp. 373-387.

Haemers, Jelle (2015), A Financial Revolution in Flanders? Public Debt, Representative Institutions, and Political Centralisation in the County of Flanders during the 1480s, a Van Schaïk, Remi (ed.), Economies, https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.5.103710

Public Finances, and the Impact of Institutional Changes in Interregional Perspective. The Low Countries and Neighbouring German Territories (14th-17th centuries), Turnhout, Brepols, pp. 135-160.

Junyent Molins, Pol (2017), Quan la terra lluita. La defensa de la vila d'Igualada durant la Guerra Civil catalana, "Miscellanea Aqualatensia" 17, pp. 9-45.

Mañé i Mas, M.ª Cinta; Rovira i Solà, Manuel (2010), Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1501-1530, Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Marcé Sánchez, Jaume; Miquel Milian, Laura (2023), Barcelona i la Santa Creu: el finançament públic de l'hospital al llarg del segle XV, en

Zarzoso Orellana, Alfons; Barceló i Prats, Josep (eds.), Barcelona hospitalària: La ciutat i els seus hospitals, segles XIV-XX, Barcelona, MUHBA, pp. 75-94.

Miquel Milian, Laura (2020), La guerra civil catalana i la crisi financera de Barcelona durant el regnat de Joan II (1458-1479), Girona, Universitat de Girona (tesi doctoral) [en línia], http://hdl.handle.net/10803/670979 [consulta: 11/04/2022].

Miquel Milian, Laura (2021), The Taula de Canvi of Barcelona: Success and Troubles of a Public Bank in the Fifteenth Century, "Journal of Medieval Iberian Studies" 13/2, pp. 236-253. https://doi.org/10.1080/17546559.2021.1893896

Miquel Milian, Laura (2022), El precio de la rebelión: el endeudamiento de la Diputació del General de Catalunya durante la guerra civil catalana (1462-1472), "Studia Historica. Historia medieval" 40/1, pp. 119-142. https://doi.org/10.14201/shhme2022401119141

Miquel Milian, Laura (2023), Vivir de rentas en la Cataluña del siglo XV: el caso del caballero Bartomeu Santjust, "Edad Media. Revista de Historia" 23, pp. 455-500. Morelló Baget, Jordi (2001), Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona. Reus i Valls, segles XIV-XV, Barcelona, CSIC. https://doi.org/10.24197/em.24.2023.455-500

Morelló Baget, Jordi (2003), Mallorca i la seva dependència financera del Principat (segles XIV-XV): estudi dels censalistes catalans, "Anuario de Estudios Medievales" 33/1, pp. 119-169. https://doi.org/10.3989/aem.2003.v33.i1.199

Morelló Baget, Jordi (2007), Els creditors barcelonins i la gestió del deute públic de Mallorca, "Barcelona Quaderns d'Història" 13, pp. 313 350.

Orti Gost, Pere (2023), Les finances municipals de la ciutat de Barcelona (1340-1460) (en premsa).

Peláez, Manuel J. (1981), Catalunya després de la guerra civil del s. XV, Barcelona, Curial.

Polonio Luque, Gloria (2011-2013), Mercaderes, protagonistas del comercio exterior de Barcelona en la Baja Edad Media: una visión de las comandas marítimas (1349-1450), "Acta històrica et archaeologica mediaevalia" 31, pp. 239-264.

Reixach Sala, Albert (2018), Finances públiques i mobilitat social a la Catalunya de la baixa edat mitjana: Girona 1340-1440, Madrid, CSIC.

Riera Hernández, Francesc Xavier (2015), Ferran II i la Generalitat de Catalunya (1479-1494), Barcelona, Universitat de Barcelona (tesi doctoral) [en línia], http://hdl.handle.net/10803/321105 [consulta: 02/05/2022].

Rovira i Solà, Manuel (2009), Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1441-1500, Barcelona, Ajuntament de Barcelona.

Sablon du Corail, Amable (2016), L'État princier à l'épreuve. Financer et conduire la guerre pendant la crise de l'État bourguignon (1477- https://doi.org/10.3917/rhis.163.0549

, "Revue historique" 679/3, pp. 549-576.

Sablon du Corail, Amable (2019), La guerre, le prince et ses sujets. Les finances des Pays-Bas bourguignons sous Marie de Bourgogne et Maximilien d'Autriche (1477-1493), Turnhout, Brepols. https://doi.org/10.1484/M.BURG-EB.5.115792

Sánchez Martínez, Manuel; Furió Diego, Antoni; Sesma Muñoz, José Ángel (2008), Old and New Forms of Taxation in the Crown of Aragon (13th-14th Centuries), a Cavachiocchi, Simonetta (ed.), La fiscalità nell'economia europea (secc. XIII-XVIII), Florència, Firenze University Press, pp. 99-130.

Sans i Travé, Josep M.ª (1992), Dietari o Llibre de Jornades (1411-1484) de Jaume Safont, Barcelona - Lleida, Fundació Noguera - Pagès.

Soldani, M.ª Elisa (2010), Uomini d'affari e mercanti toscani nella Barcellona del Quattrocento, Barcelona, CSIC.

Torras i Serra, Marc (1999), El deute públic a la ciutat de Manresa a la Baixa Edat Mitjana, a Sánchez Martínez, Manuel (coord.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval, Barcelona, CSIC, pp. 155-183.

Urgell Hernández, Ricard (1997), El regne de Mallorca a l'època de Joan II. La guerra civil catalana i les seves repercussions, Palma de Mallorca, El Tall.

Van der Burg, Martijn; 'T Hart, Marjolein (2003), Renteniers and the Recovery of Amsterdam's Credit (1578-1605), a Boone, Marc; Davids, Karel; Janssens, Paul (eds.), Urban Public Debts. Urban Government and the Market for Annuities in Western Europe (14th-18th Centuries), Turnhout, Brepols, pp. 197-216. https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.3.1949

Van der Heijden, Manon (2003), Renteniers and the Public Debt of Dordrecht (1555-1572), a Boone, Marc; Davids, Karel; Janssens, Paul (eds.), Urban Public Debts. Urban Government and the Market for Annuities in Western Europe (14th-18th Centuries), Turnhout, Brepols, pp. 183-195. https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.3.1948

Verdés Pijuan, Pere (2002), La guerra civil catalana i l'inici d'un nou cicle fiscal (Cervera, 1465-1516), a Segon congrés Recerques. Enfrontaments civils: postguerres i reconstruccions. Lleida, 10-12 d'abril 2002, vol. I, Lleida, Associació Recerques - Pagès Editors, pp. 128-144.

Verdés Pijuan, Pere (2004), Administrar les pecúnies i béns de la Universitat. La política fiscal i les estratègies financeres d'un municipi a la baixa edat mitjana (Cervera, 1387-1516), Barcelona, Universitat de Barcelona (tesi doctoral).

Verdés Pijuan, Pere (2015), El mercado de la deuda pública en la Cataluña de los siglos XIV-XV, a Estados y mercados financieros en el occidente cristiano (siglos XIII-XVI). Actas de la XLI Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, Gobierno de Navarra, pp. 243-273.

Viciano Navarro, Pau (1990), Ingrés i despesa d'una vila valenciana del Quatrecents. Les finances municipals de Castelló de la Plana (1426-1427), "Boletín de la sociedad castellonense de cultura" 66, pp. 635-664.

Viciano Navarro, Pau (2018), Deute públic i renda censalista al País Valencià en el segle XV. Una proposta d'interpretació, "Anuario de Estudios Medievales" 48/2, pp. 925-953. https://doi.org/10.3989/aem.2018.48.2.14

Viciano Navarro, Pau (2021), Una font alternativa de renda. La noblesa valenciana com a beneficiària del deute censalista de la Generalitat a la fi del segle XV, a Furió Diego, Antoni; Guia Marín, Lluís; García Marsilla, Juan Vicente (eds.), La veu del regne. 600 anys de la Generalitat valenciana. II. La Generalitat Valenciana. Dels orígens a l'abolició, València, Universitat de València - Generalitat Valenciana, pp. 127-142.

Zuijderduijn, Jaco (2009), Medieval Capital Markets: Markets for Renten, State Formation and Private Investment in Holland (1300-1550), Leiden - Boston, Brill. https://doi.org/10.1163/ej.9789004175655.i-320

Descargas

Publicado

2023-12-30

Cómo citar

Miquel Milian, L. (2023). Finançar la guerra: els compradors de deute públic a Catalunya entre 1462 i 1472. Anuario De Estudios Medievales, 53(2), 855–892. https://doi.org/10.3989/aem.2023.53.2.13

Número

Sección

Estudios Misceláneos

Datos de los fondos

Ministerio de Ciencia e Innovación
Números de la subvención FJC2020-046049-I;PGC-2018-100979-B-C22

Generalitat de Catalunya
Números de la subvención 2021 SGR 01151

Eusko Jaurlaritza
Números de la subvención IT1465-22

Agencia Estatal de Investigación
Números de la subvención FJC2020-046049-I

Artículos más leídos del mismo autor/a

  • Iñaki Martín Viso, Amparo Rubio Martínez, Carlos M. Reglero de la Fuente, Daniel Piñol, Roberto J. González Zalacaín, Juan A. Prieto Sayagués, Pol Junyent Molins, Jordi Morelló Baget, Joan Maria Jaime Moya, Maria Barceló Crespí, Gonzalo Pérez Castaño, Albert Reixach Sala, Monserrat Casas Nadal, Olatz Villanueva Zubizarreta, Alejandro García Sanjuán, Daniela Santoro, Jorge Lebrero Cocho, Eduard Juncosa Bonet, Juan Vicente García Marsilla, Esther Tello Hernández, Patrícia Santacruz, Julia Conesa Soriano, Laura Miquel Milian, Imanol Vitores Casado, Fabrizio Alias, Marta Manso Rubio, Chiara Mancinelli, Germán Gamero Igea, Ana María Rivera Medina, Isabel Ruiz de la Peña González, Notas bibliograficas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 46 Núm. 1 (2016)
  • Ramon Martí Castelló, J. Fernando Tinoco Díaz, Victòria A. Burguera i Puigserver, Jaume Riera Sans, Fabrizio Alias, Eduard Juncosa Bonet, Pere J. Quetglas, José Antonio Munita Loinaz, Laura Miquel Milian, Jesús García Ayoso, Esther Martí Sentañes, Elena E. Rodríguez Díaz, Mercè Puig Rodríguez-Escalona, Pablo Sanahuja Ferrer, Clara Jáuregui, María Álvarez Fernández, Ramon Martí Castelló, Notas bibliográficas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 47 Núm. 1 (2017)
  • Victòria A. Burguera i Puigserver, Daniel Piñol Alabart, Esther Tello Hernández, J. Fernando Tinoco, Josep Torró, Carlos Prieto Espinosa, Gaspar Feliu i Monfort, Wilfrid Tannous, Sebastian Steinbach, Amadeo Serra Desfilis, Amparo Rubio Martínez, Pilar Ostos-Sa, Antoni Biosca i Bas, Andrés Galera Pedrosa, Elena Cantarell Barella, Nicolau López Espinasa, Arnau Vives Piñas, Laura Miquel Milian, Notas bibliográficas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 47 Núm. 2 (2017)
  • Jacobo Vidal Franquet, Esther Tello Hernández, Rocío Extremera Extremera, Laura Miquel Milian, Joaquín Aparici Martí, Notas bibliográficas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 49 Núm. 1 (2019)
  • Cornel-Peter Rodenbusch, Mohamed Meouak, Ángela Muñoz Fernández, Laura Miquel Milian, Fernando Serrano Larráyoz, Frederic Aparisi Romero, Maria Soler Sala, Raúl González Arévalo, Ángel M. Rañales, Alessandro Silvestri, Victòria A. Burguera i Puigserver, Víctor Muñoz Gómez, Josep M. Salrach, Alba Barceló Plana, Pablo Ortego Rico, Esther Tello Hernández, Reseñas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 53 Núm. 1 (2023)