Deute públic i renda censalista al País Valencià en el segle XV. Una proposta d’interpretació

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2018.48.2.14

Palabras clave:

deute públic, censals, renda feudal, fiscalitat, noblesa, Corona d’Aragó, edat mitjana

Resumen


L’emergència de la nova fiscalitat –de la Corona, de les ciutats i del regne– va ser, sens dubte, una de les grans transformacions polítiques i econòmiques del final de l’edat mitjana. Amb l’impost va aparèixer un deute públic consolidat que, en la Corona d’Aragó, es va desenvolupar mitjançant el censal, un instrument financer semblant a les rentes constituées franceses o les perpetual annuities angleses. A partir del cas del País Valencià, pot assajar-se una estimació del volum de rendes generat pel deute públic i de com es distribuïen des del punt de vista geogràfic i social. Així doncs, en aquest article s’estudia en quins nivells de la xarxa urbana es concentraven aquests recursos i quins grups socials eren els seus principals beneficiaris, amb especial atenció a la noblesa, que va trobar en aquesta forma d’ingressos un complement al declivi o a la insuficiència de la renda feudal en una època de reestructuració de la societat.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Alfani, Guido; Ryckbosch, Wouter (2016), Growing Apart in Early Modern Europe? A Comparison of Inequality Trends in Italy and the Low Countries, 1500-1800, "Explorations in Economic History" 62, pp. 143-153. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2016.07.003

Belenguer, Ernest (1976), València en la crisi del segle XV, Barcelona, Edicions 62.

Blockmans, Wim (1987), Finances publiques et inégalité sociale dans les Pays-Bas aux XIVe-XVIe siècles, en Genêt, Jean-Philippe; Le Mené, Michel (eds.), Genèse de l'État moderne. Prélèvement et redistribution, París, CNRS, pp. 77-90.

Boone, Marc; Davids, Karel; Janssens, Paul (2003), Urban Public Debts, Urban Government and the Market for Annuities in Western Europe (14th-18th Centuries), Turnhout, Brepols. https://doi.org/10.1484/M.SEUH-EB.6.09070802050003050103080306

Cruselles, Enrique (1995), El corn de l'abundància, en Narbona, Rafael, et al., L'univers dels prohoms (Perfils a la València baix-medieval), València, Tres i Quatre, pp. 95-135.

Febrer, Manuel V. (1984), L'arrendament dels drets i rendes de l'encomanda de Torrent l'any 1417, "Torrens" 3, pp. 269-271.

Febrer, Manuel V. (2006), Les aljames mudèjars valencianes en el segle XV, València, Publicacions de la Universitat de València.

Ferrero, Remedios (1987), La hacienda municipal de Valencia durante el reinado de Carlos V, València, Ajuntament de València.

Fradejas, F. Carlos; García, Pilar (1989), El régimen municipal de Onda a mediados del siglo XV, "Butlletí del Centre d'Estudis d'Onda" 2, pp. 9-87.

Furió, Antoni (1993), Crédito y endeudamiento: el censal en la sociedad rural valenciana (siglos XIV-XV), dins Sarasa, Esteban; Serrrano, Eliseo (eds.), Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (siglos XII-XIX), Saragossa, Gobierno de Aragón, vol. I, pp. 501-534.

Furió, Antoni (1995), Història del País Valencià, València, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació.

Furió, Antoni (1997), Estructures fiscals, pressió tributària i reproducció econòmica al País Valencià en la baixa Edat Mitjana, en Sánchez, Manuel; Furió, Antoni (eds.), Corona, municipis i fiscalitat a la baixa Edat Mitjana, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, pp. 495-525.

Furió, Antoni (1999), Deuda pública e intereses privados. Finanzas y fiscalidad municipales en la Corona de Aragón, "Edad Media. Revista de Historia" 2, pp. 35-79.

Furió, Antoni (2002), La dette dans les dépenses municipales, en Menjot, Denis; Sánchez Martínez, Manuel (coords.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident Meditérranéen). La redistribution de l'impôt, Toulouse, Privat, pp. 321-350.

Furió, Antoni (2005), Impôt et dette publique. Système fiscal et stratégies financières à Valence à la fin du Moyen Âge, en Menjot, Denis; Rigaudière, Albert; Sánchez Martínez, Manuel (eds.), L'impôt dans les villes de l'Occident méditerranéen, XIIIe-XVe siècle, París, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, pp. 39-62. PMCid:PMC1177365

Furió, Antoni (2018), El deute públic municipal al regne de València en la baixa edat mitjana. Un assaig de quantificació, en Igual, David; Navarro, Germán (coords.), El País Valenciano en la Baja Edad Media. Estudios dedicados al profesor Paulino Iradiel, València, Publicacions de la Universitat de València, pp. 71-136.

Furió Antoni; Garcia-Oliver, Ferran (1985), La economía municipal de Alzira a fines del siglo XIV según un libro de cuentas de 1380-1381, "En la España Medieval" 7, pp. 1611-1634.

García-Guijarro, Luis (1978), Datos para el estudio de la renta feudal maestral de la orden de Montesa en el siglo XV, València, Institución Alfonso el Magnánimo.

Garcia-Oliver, Ferran (1997), El censal al senyoriu. Valldigna (1393-1530), "Revista d'Història Medieval" 8, pp. 153-173.

García Marsilla, Juan V. (2002), Vivir a crédito en la Valencia medieval. De los orígenes del sistema censal al endeudamiento del municipio, València, Publicacions de la Universitat de València.

Guinot, Enric (1988), Demografia medieval del nord del País Valencià, en Estudis sobre la població del País Valencià, València, Edicions Alfons el Magnànim de l'IVEI - Institut d'Estudis Juan Gil Albert - Seminari d'Estudis sobre la població del País Valencià, pp. 229-249.

Guinot, Enric (1992), El patrimoni reial al País Valencià a inicis del segle XV, "Anuario de Estudios Medievales" 22, pp. 581-639.

López Rodríguez, Carlos (1994), La Tesorería General de Alfonso V el Magnánimo y la Bailía General del Reino de Valencia, "Hispania" 187, pp. 421-446.

López Rodríguez, Carlos (2005), Nobleza y poder político en el reino de Valencia (1416-1446), València, Publicacions de la Universitat de València.

Menjot, Denis; Rigaudière, Albert; Sánchez Martínez, Manuel (eds.) (2005), L'impôt dans les villes de l'Occident méditerranéen, XIIIe-XVe siècle, París, Comité pour l'histoire économique et financière de la France.

Meyerson, Mark D. (1994), Els musulmans de València en l'època de Ferran i Isabel. Entre la coexistència i la croada, València, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació (ed. or. 1991).

Mira Jódar, Antonio J. (1997), Las finanzas del municipio. Gestión económica y poder local. Sueca (s. XV-XVI), València, Diputació de València.

Mira Jódar, Antonio J. (2005), Entre la renta y el impuesto. Fiscalidad, finanzas y crecimiento económico en las villas reales del sur valenciano (siglos XIV-XVI), València, Publicacions de la Universitat de València.

Muñoz, Rosa (1987), Orígenes de la Generalidad Valenciana, València, Generalitat Valenciana.

Narbona, Rafael (1992), Finanzas municipales i patriciado urbano: Valencia a finales del Trescientos, "Anuario de Estudios Medievales" 22, pp. 485-512.

Narbona, Rafael (1995), Valencia, municipio medieval. Poder político y luchas ciudadanas (1239-1418), València, Ajuntament de València, 1995.

Narbona, Rafael (2007), Algunas reflexiones sobre la participación vecinal en el gobierno de las ciudades de la Corona de Aragón (ss. XII-XV), "Res publica" 17, pp. 113-150.

Olaso, Vicent (1987), L'endeutament censal a la vila de Gandia durant la Baixa Edat Mitjana, "Ullal" 11, pp. 51-64; Pastor Zapata, José L. (1984), Censales y propiedad feudal. El Real de Gandía: 1407-1550, "En la España Medieval" 5, pp. 735-766.

Pastor Zapata, José L. (1992), Gandia en la Baixa Edat Mitjana: la vila i el senyoriu dels Borja, Gandia, CEIC Alfons el Vell.

Pozo, José A. del (1995), Prohoms i camperols. Espai agrari i poder local a Vila-real (1362-1386), Vila-real, Ajuntament de Vila-real.

Rabassa, Carles; Díaz de Rábago, Carmen (1995), Documents per a la historia de Vilafamés, València, Generalitat Valenciana.

Rubio Vela, Agustín (2003), Epistolari de la València medieval, València, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Barcelona, Abadia de Montserrat.

Ruzafa, Manuel (1993), Señores cristianos y campesinos mudéjares en el País Valenciano (siglo XV), en Sarasa, Esteban; Serrano, Eliseo (eds.), Señorío y feudalismo en la península Ibérica (ss. XII-XIX), Saragossa, Intitución "Fernando el Católico", vol. III, pp. 423-433.

Sánchez Martínez, Manuel (ed.) (1999), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval, Barcelona, CSIC.

Sánchez Martínez, Manuel (ed.) (2009), La deuda pública en la Cataluña bajomedieval, Barcelona, CSIC.

Sánchez Martínez, Manuel; Menjot, Denis (coords.) (1996-2005), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident Meditérranéen), 4 vols, Toulouse, Privat.

Sánchez Martínez, Manuel; Menjot, Denis (eds.) (2006), Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medievales, Madrid, Casa de Velázquez.

Urgell, Ricard (1997), Dinàmica del deute públic a la universitat de Mallorca al segle XV, en Sánchez, Manuel; Furió, Antoni (eds.), Corona, municipis i fiscalitat a la baixa Edat Mitjana, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, pp. 675-701.

Valldecabres, Rafael (ed.) (2002), El cens de 1510. Relació de focs valencians ordenada per les corts de Montsó, València, Publicacions de la Universitat de València. PMid:11875328

Vallés, Vicent (1995), Vida pública i mort de Vicent Caro, mercader, en Rafael Narbona, et al., L'univers dels prohoms (perfils a la València baixmedieval), València, Tres i Quatre, pp. 257-291.

Viciana, Martí de (2013), Libro segundo de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reino, ed. Joan Iborra, València, Publicacions de la Universitat de València (ed. or. 1564).

Viciano, Pau (1989), Catarroja: una senyoria de l'Horta de València en l'època tardomedieval, Catarroja, Ajuntament.

Viciano, Pau (1990), Ingrés i despesa d'una vila valenciana del Quatrecents. Les finances municipals de Castelló de la Plana (1426-1427), "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" 66, pp. 635-664.

Viciano, Pau (1991), L'estratègia rendista del patriciat valencià: el censal i la terra en les inversions d'un mercader del segle XV, "Afers" 11-12, pp. 127-136 (reeditat en Viciano 2007, pp. 191-201).

Viciano, Pau (1992), Fiscalitat local i deute públic al País Valencià. L'administració de la vila de Borriana a mitjan segle XV, "Anuario de Estudios Medievales" 22, pp. 513-533.

Viciano, Pau (2004), Marché du crédit et structuration de l'espace rural. Le Pays Valencien au XVe siècle, "Histoire et Sociétés Rurales" 21, pp. 11-38 (reeditat en Viciano 2007, pp. 119-142).

Viciano, Pau (2007), Senyors, camperols i mercaders. El món rural valencià al segle XV, Catarroja - Barcelona, Editorial Afers.

Viciano, Pau (2008), Regir la cosa pública. Prohoms i poder local a la vila de Castelló (segles XIV-XV), València, Publicacions de la Universitat de València.

Viciano, Pau (2012), Els peus que calciguen la terra. Els llauradors del País Valencià a la fide l'edat mitjana, València, Publicacions de la Universitat de València.

Viciano, Pau (en premsa), Crisi o redistribució demogràfica? La població del braç nobiliari del regne de València al segle XV, en La crisi baixmedieval a la Corona d'Aragó (1350-1450), Palma de Mallorca, Illa edicions.

Zuijderduijn, C. Jaco (2009), Medieval Capital Markets. Markets for Renten, State Formation and Private Investment in Holland (1300-1550), Leiden, Brill.

Descargas

Publicado

2018-12-30

Cómo citar

Viciano, P. (2018). Deute públic i renda censalista al País Valencià en el segle XV. Una proposta d’interpretació. Anuario De Estudios Medievales, 48(2), 925–953. https://doi.org/10.3989/aem.2018.48.2.14

Número

Sección

Estudios Misceláneos