Una qüestió de lògica en un sermó de sant Vicent Ferrer. El tractat De suppositionibus com a eina interpretativa

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2019.49.1.09

Palabras clave:

sant Vicent Ferrer, lògica medieval, De suppositionibus, fi losofi a escolàstica i predicació

Resumen


[ca] En els sermons de sant Vicent Ferrer, les referències a qüestions filosòfiques ocupen un lloc secundari i subordinat al missatge moral. No obstant això, són prou freqüents i posen de manifest l’alta formació escolàstica del predicador valencià. En un dels sermons trobem un incís que explica una aparent anomalia gramatical en un passatge bíblic; una breu explicació que cobra sentit a partir del contingut del tractat sobre les suposicions dels termes escrit per sant Vicent en els seus anys de formació com a mestre de lògica. Una prova que els seus sermons no es poden entendre plenament sense tenir present les doctrines filosòfiques que sostenen el discurs teològic.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

FONTS

Ferrer, Vicent, Oeuvres de Saint Vincent Ferrier. Tome premier, ed. Pierre Henri Fages, París, Piccard, 1909.

Ferrer, Vicent, Sermons de Quaresma, ed. Manuel Sanchis Guarner, vol. II., València, Albatros, 1973.

Ferrer, Vicent, Tractatus de suppositionibus, ed. John A. Trentman, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann - Holzboog, 1977a.

Ferrer, Vicent, Sermons, ed. Gret Schib, vol. IV., Barcelona, Editorial Barcino, 1977b.

Ferrer, Vicent, Sermons, ed. Gret Schib, vol. V., Barcelona, Editorial Barcino, 1984.

Ferrer, Vicent, Tratados fi losófi cos, traducción de Vicente Forcada; introducción y notas de Adolfo Robles, València, Provincia Dominicana de Aragón, 1987.

Ferrer, Vicent, Quaestio de unitate universalis, ed. Alexander Fidora, Mauro Zonta, Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum, 2010.

Ferrer, Vicent, Tratado de las suposiciones de los términos (1371/1372), ed. José Ángel García Cuadrado, Pamplona, EUNSA, 2011.

ESTUDIS

Beuchot, Mauricio (1995), El pensamiento fi losófi co de San Vicente Ferrer, València, Ajuntament de València.

De Rijk, Lambertus Marie (1982), The Origins of the Theory of the Properties of Terms, dins Kretzmann, Norman; Kenny, Anthony; Pinborg, Jan (eds.), The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 161-173.

Ducrot, Oswald (1976), Quelques implications linguistiques de la théorie médiévale de la supposition, dins Parret, Herman (ed.), History of Linguistic Thought and Contemporary Linguistics, Berlín, De Gruyter, pp. 189-227.

Forcada, Vicente (1973), Momento histórico del tratado De suppositione de San Vicente Ferrer, “Escritos del Vedat” 3, pp. 37-89.

García Cuadrado, José Ángel (1998), Una fuente inédita de la doctrina de la suposición en Vicente Ferrer: la polémica Burleigh & Ockham, “Revista Española de Filosofía Medieval” 5, pp. 135-146.

Libera, Alain de (1991), Entre Ockham et Buridan. Remarques sur la problématique des universaux chez Albert de Saxe, dins Biard, Joël (ed.), Itinéraires d’Albert de Saxe. Paris-Vienne au XIVe siècle, París, Vrin, pp. 13-30.

Libera, Alain de (1996), La querelle des universaux. De Platon à la fin du Moyen Age, París, Seuil.

López García, Ángel (1996), La lingüistica valenciana a l’edat mitjana: sant Vicent Ferrer i els modistes, dins Prunyonosa, Manuel (ed.), Historiografi a lingüistica valenciana, València, Universitat de València, pp. 47-58.

Martínez, Tomàs (2002), Sobre l’auditori dels sermons, dins Aproximació als sermons de sant Vicent Ferrer, Paiporta, Denes, pp. 105-126.

Muñoz Delgado, Vicente (1972), Lógica Hispano-Portuguesa hasta 1600 (notas bibliográfico-doctrinales), dins Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en España, Salamanca, Instituto de Historia de la Teología Española, vol. IV, pp. 9-122.

Robles, Adolfo (1996), Obras y escritos de San Vicente Ferrer, València, Ayuntamiento de Valencia.

Rubio, Josep E. (2007), Estratègies divulgatives i pedagògiques en els sermons vicentins: de la filosofi a a la moral, dins El fuego y la palabra. San Vicente Ferrer en el 550 aniversario de su canonización, València, Generalitat Valenciana, pp. 133-144.

Rubio, Josep E. (2009), Salvar Aristòtil? La teologia davant la cultura pagana a la tardor medieval, “eHumanista: Journal of Iberian Studies” 13, pp. 173-194.

Sobrer, Josep Miquel (1985), Les veus de sant Vicent Ferrer, dins Actes del Quart Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 173-182.

Vàrvaro, Alberto (1983), Literatura románica de la Edad Media, Barcelona, Ariel.

Weijers, Olga (2013), In Search of the Truth. A History of Disputation Techniques from Antiquity to Early Modern Times, Turnhout, Brepols.

Ysern, Josep-Antoni (1998-1999), Sobre el Sermo unius confessoris et septem arcium spiritualium de sant Vicent Ferrer, “Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca” 6, pp. 113-137.

Descargas

Publicado

2019-06-30

Cómo citar

Rubio, J. E. (2019). Una qüestió de lògica en un sermó de sant Vicent Ferrer. El tractat De suppositionibus com a eina interpretativa. Anuario De Estudios Medievales, 49(1), 243–259. https://doi.org/10.3989/aem.2019.49.1.09

Número

Sección

Temas Monográficos